Przetwarzanie danych osobowych - Sokolarnia

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony danych można kontaktować się z Administratorem:
  • Tel: 85 74 36 082
  • e-mail: pmkl@pmkl.pl
  • Pocztowo: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek – tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – zgody na przetwarzanie danych osobowych, lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, oraz w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  • przez czas wykonania zadań Administratora oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane
  • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań lub obowiązków prawnych;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich przetwarzania/żądania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być też przekazywane innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji zadań i wykonywania obowiązków umownych i prawnych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani:
  • prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo przenoszenia danych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania umowy lub uniemożliwienie kontaktu w sprawie szkoleń.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.