Deklaracja dostępności - Sokolarnia

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.sokolarnia.edu.pl

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dalej PMKL zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sokolarnia.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sokolarnia.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848)  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę

– materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji

Część starszych treści nietekstowych, które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy nie posiada tekstowych alternatyw. Filmy posiadają tłumaczenia na język migowy, jednak nie posiadają audiodeskrypcji. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PMKL.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostępności jest Iwona Ciszewska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@pmkl.pl, tel. +48 796 736 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

PMKL powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PMKL niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, PMKL może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

  1. LEŚNA 7

16-010 WASILKÓW

WEJŚCIE

Do Muzeum prowadzą dwa wejścia:

  • główne – otwarte w godzinach pracy muzeum, przy którym po lewej stronie znajduje się kasa biletowa,
  • dodatkowe – brama wjazdowa znajdująca się przy głównej drodze otwierana na czas trwania wydarzeń plenerowych na terenie skansenu.

PARKING

W pobliżu głównego wejścia znajduje się oznaczony parking (teren utwardzony żwirem), do bramy wejściowej oddalonej od parkingu o ok. 50 m prowadzi brukowana droga.

Miejsca parkingowe znajdują się również za bramą będącą dodatkowym wjazdem (teren trawiasty) udostępnianym wyłącznie w trakcie wydarzeń plenerowych.

Istnieje także możliwość wjazdu na teren skansenu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do pracownika muzeum.

 

KASA BILETOWA/INFORMACJA

Przy głównym wejściu (z lewej strony) znajduje się kasa biletowa. Prowadzą do niej trzy, drewniane stopnie. W bliskiej okolicy wejścia znajduje się duża poglądowa mapa całego terenu muzeum oraz tablica informacyjna z oznaczeniami w języku Braille’a. Na budynku kasy zamontowano nadajnik YourWay Beacon.

SPECYFIKA MUZEUM/UTRUDNIENIA

Od wejścia przez cały teren skansenu prowadzi utwardzona droga, przy której znajdują się budynki i obiekty muzealne. W muzeum ustawione są liczne ławki, miejsca do odpoczynku  i zadaszone wiaty.

Ze względu na specyfikę Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, które jest muzeum typu skansenowego (na wolnym powietrzu) Zwiedzający mogą napotkać utrudnienia w postaci:

– miejscami piaszczystej drogi bez wyraźnie oznaczonych krawędzi,

– nierówności nawierzchni,

– trawiastego podłoża wokół budynków,

– kamiennych schodów prowadzących do chałup – głazy o nierównych krawędziach, zróżnicowanej wielkości,

– wysokich, drewnianych progów prowadzących do chałup oraz progów pomiędzy izbami,

– niskich stropów w budynkach,

– futryn o niestandardowych wymiarach,

– półmroku panującego w niektórych izbach.

PODSTAWOWE UŁATWIENIA/DOSTOSOWANIA

Zwiedzający:

ma prawo wejścia na teren muzeum i wystawy z psem asystującym,

może zgłosić potrzebę asysty pracownika muzeum,

ma możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do obiektu,

– kasa udostępnia bezpłatnie mapy tyflograficzne skansenu.

Toalety

Na terenie skansenu znajdują się trzy toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

– główna (stanowiąca odrębny budynek) – usytułowana w centralnej części skansenu,

– w budynku szkoły z Kalinowa Solek,

– w dworze z Bobry Wielkiej.

OBIEKTY UDOSTĘPNIONE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Chałupa z Jacowlan:

a) wejścia do budynku – dwa stopnie z kamienia; wysoki, drewniany próg; niska futryna

b) wnętrze – sień utwardzona, kamienna (nierówna nawierzchnia); wysokie, drewniane progi pomiędzy sienią, a poszczególnymi pomieszczeniami.

Chałupa z Grzybowszczyzny:

a) wejście do budynku – stopień z kamienia; wysoki, drewniany próg,

b) wnętrze – sień utwardzona, kamienna (nierówna nawierzchnia), wysokie, drewniane progi pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,

c) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

d) Wokół budynku nierówne, trawiaste podłoże, możliwość zajrzenia do fragmentu wnętrza ekspozycji poprzez drewniany kraty od szczytowej strony chałupy.

Chałupa z Pieczysk:

a) wejście do budynku – kamienny stopień do ganku; drewniany, wysoki próg do wejścia do budynku,

b) wnętrze – sień utwardzona, podłoga drewniana, wysokie progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami.

Chałupa z Dąbrowy-Moczydeł:

a) wejście do budynku – dwa stopnie z kamienia i próg drewniany do wejścia na ganek, wysoki, drewniany próg przed wejściem do wnętrza budynku,

b) wnętrze – sień utwardzona, podłoga drewniana, wysokie progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,

c) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Chałupa z Tymianek:

a) wejście do budynku – stopień z kamienia i drewniany, wysoki próg,

b) wnętrze – sień utwardzona, posadzka betonowa, wysokie, drewniane progi pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami.

Chałupa z Czyż:

a) wejście do budynku – stopień z kamienia; drewniany, wysoki próg,

b) wnętrze – sień utwardzona, podłoga drewniana; wysokie, drewniane progi pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,

c) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia:

a) wystawa ptaków oraz zajęcia odbywają się na otwartym powietrzu (trawiaste podłoże)

b) woliery z ptakami usytuowane są w dwóch lokalizacjach (w pobliżu głównego wejścia) udostępnionych dla zwiedzających. Do wolier prowadzi teren trawiasto-piaszczysty,

c) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Stodoła z Karczmiska:

a) wejście do budynku – podjazd betonowy,

b) wnętrze – powierzchnia wybetonowana, bez progów.

Stodoła z Czarnej Białostockiej:

a) wejście do budynku – podjazd pod budynek po utwardzonej żwirem powierzchni, brak progów,

b) wnętrze – równa, wybetonowana, powierzchnia, bez progów.

Stodoła z Redut:

a) wejście do budynku – podjazd pod budynek po trawiastym podłożu; brak progu,

b) wnętrze – równa, wybetonowana, powierzchnia, bez progów,

c) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Owczarnia:

a) wejście do budynku – stopień z kamienia; wysoki, drewniany próg,

b) wnętrze – podłoga drewniana, brak progów.

Spichlerz ze Starej Wsi:

a) wejście do budynku – stopień z kamienia; wysoki, drewniany próg,

b) wnętrze – podłoga drewniana; wysokie, drewniane progi pomiędzy korytarzem a poszczególnymi pomieszczeniami.

Część wystawy stałej zrealizowana jest w formie spaceru drewnianą kładką – szerokość kładki 80 cm. Na poddasze, na którym również znajduje się wystawa, prowadzą drewniane schody z balustradą.

Spichlerz z Gąsówki Starej:

a) wejście do budynku – stopień z kamienia i próg drewniany,

b) wnętrze – podłoga drewniana.

c) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Szkoła z Kalinowa Solek:

a) wejście do budynku – przed schodami znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika szkoły. Do wejścia prowadzą cztery stopnie wyłożone płytkami ceramicznymi oraz drewniany próg. Dla ułatwieniu wejścia można wykorzystać schodołaz. 

b) wnętrze – wystawy oraz sale w których odbywają się zajęcia edukacyjne, znajdują się na parterze. Pomiędzy pomieszczeniami niewysokie, drewniane progi. Podłoga jest drewniana.

c) dostosowania:

– w budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

– plany tyflograficzne obiektu,

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Bimbrownia:

a) ekspozycja znajduje się na zewnątrz w otoczeniu drzew (trawiaste, nierówne podłoże).

b) dostosowania:

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Dwór z Bobry Wielkiej:

a) wejście do budynku – cztery stopnie (kamienne stopnice, drewniany, frezowany stopień), próg pomiędzy podwójnymi drzwiami,

b) wnętrze – niewielkie progi między przestrzeniami wystawienniczymi,

c) wystawy znajdując się na dwóch poziomach – na górną kondygnację prowadzą wysokie, strome, drewniane schody z balustradą,

d) dostosowania:

– plany tyflograficzne obiektu;

– możliwość skorzystania ze schodołazu w celu dostania się na wystawę zrealizowaną na piętrze;

– możliwość obejrzenia multimedialnej prezentacji wystawy znajdującej się na piętrze na ekranie multimedialnym znajdującym się na parterze;

– audioprzewodniki po wystawach stałych z audiodeskrypcją: Wystawie wnętrz dworskich oraz Wystawie sztuki ludowej Podlasia,

– toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

– zamontowany nadajnik YourWay Beacon.

Budynek Administracyjny:

Przed bramą budynku oraz bezpośrednio przed wejściem do biura znajduje się parking.

a) wejście do budynku – schody, dziewięć stopni,

b) wnętrze – dwa poziomy, brak windy, brak dostosowanej toalety.

Pozostałe obiekty znajdujące się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dostępne są dla zwiedzających wyłącznie z zewnątrz.

Dodatkowe informacje dotyczące pobytu osób z niepełnosprawnościami w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można uzyskać u koordynatora ds. dostępności, adres e-mail: dostepnosc@pmkl.pl