Ośrodek edukacji ekologicznej

Sokolarnia

English

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej sokolarnia.edu.pl

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dalej PMKL zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sokolarnia.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sokolarnia.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-04-05

Strona internetowa sokolarnia.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę
  • materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji
  • użycie kolorów i kontrastów nie jest w pełni dostosowane do wymogów
  • strona nie posiada wbudowanego mechanizmu pomniejszania i powiększania czcionek
  • nie jest stosowany kontrast dla treści niebędących tekstem
  • nie wszystkie treści posiadają tekst spod kursora lub fokusa
  • nie ma jednolitych skrótów klawiszowych
  • w ruchomych obrazach nie można dostosowywać czasu ani tez sterować ruchem (pauza , zatrzymanie)
  • na stronie nie ma specjalnie sformatowanego widocznego fokusa
  • nie ma funkcjonalności które można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika

PMKL będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PMKL.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Rudawski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@pmkl.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

PMKL powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PMKL niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, PMKL może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

PMKL publikuje także na stronie internetowej niektóre filmy z tłumaczem języka migowego.

Dostępność architektoniczna Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.

Informacja dotycząca dostępności architektonicznej dostępna jest w
deklaracji dostępności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej znajdującej się
pod adresem: http://www.skansen.bialystok.pl/deklaracja-dostepnosci-serwisu.